Disclaimer

Aan de verstrekte informatie op deze site kunnen géén rechten worden ontleend. 

Haitsma Beton alsook (eventuele) overige informatieleveranciers aan haitsma.nl werken met de grootste accuratesse aan deze site. Desondanks kan er een fout of een onvolledigheid in voorkomen. Haitsma Beton aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Haitsma Beton aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Haitsma Beton worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Haitsma Beton.

Niets van deze elektronische uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en/of de beheerder van deze website.